Menu

Duyurular


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/32)

SİRKÜLER NO: 8.7  / 887-670 = 29/11/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29/11/2017 tarih ve 4517-742/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ekonomi Bakanlığından,  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/32) 29.11.2017 tarih ve 30255 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ'in  amaç ve kapsamı özetle,  21/12/2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/51) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha)" ithalatına yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

 

Bahse konu Tebliğ'in Karar başlığı altındaki 4 üncü maddesi,

        Karar

        MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarar tehdidine neden olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren ve bu Tebliğin hukuken bir parçası olan Bilgilendirme Raporu'na "www.tpsa.gov.tr" internet adresinden "Damping ve Sübvansiyon- Bilgilendirme Raporları" bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.

 

        (2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurul'un kararı ve Ekonomi Bakanı'nın onayı ile tabloda GTİP'leri, eşya tanımı, menşe ülkesi ve firması belirtilen eşyanın Türkiye'ye ithalatında, tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.

 

şeklinde olup Tebliğ'in tamamı İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer almaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: İlgi Tebliğ


Dağıtım: Tüm üyelerimiz