Menu

Duyurular


İhracatta Ceza Kararları

SİRKÜLER NO: 8.7  / 116-079 = 08/02/2019 


T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 05.02.2019 tarih ve 52707093-010.06.01

E-00041230087 sayılı genelgesi.

 

İlgi genelge ile;

 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Gümrük Yönetmeliğine göre ihracat işlemlerinde Gümrük Kanununun 241’nci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasını müstelzim fiiller arasında yer verilen beyannamede düzeltme ve ihracat işlemlerinin, ceza kararı düzenlenmeden devam ettirilmesine ve tamamlanmasına yönelik yükümlü taleplerinin bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

Gümrük beyannamesinde düzeltme işlemlerini düzenleyen 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 63’ncü maddesi ile Gümrük Yönetmeliği'nin 121 ve 193’ncü maddelerinde, ihracat beyannamelerinde yapılacak düzeltme işleminin, varsa uygulanması gereken ceza kararı düzenlenmeden yapılmamasını öngören kısıtlayıcı hüküm bulunmamaktadır. Keza, anılan Yönetmeliğin "Ceza Kararlarının Verilmesi Tebliği ve Kayda Geçirilmesi" başlıklı 580’nci maddesinde de, ceza kararının beyannamede düzeltme yapılmadan düzenlenmesini öngören ve/veya düzeltme işleminin yapılmasını, cezanın ödenmesi ön şartına bağlayan hüküm bulunmamaktadır. Bu sebeple, ihracat eşyasının bekletilmeden şevki ve gümrük işlemlerinin tamamlanması amacıyla;

 

1) Yükümlü veya temsilcisinin ihracat beyannamesinde düzeltme yapılmasına yönelik dilekçesinin uygun görülmesi kaydıyla veya idare tarafından yapılan tespite binaen gerekli görülmesi halinde düzeltme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 

2) Eş zamanlı olarak ceza kararının düzenlenmesi yönünde işlemlere devam edilmesi,

 

3) Beyanname ve ihracat işlemlerinin tamamlanmasının, ceza kararı düzenlenmesi ve cezanın tahsilâtı şartına bağlanmaması,

 

4) Ceza kararı düzenlenmesi ve ödenmesinin beyanname ve ihracat işlemleri ile aynı anda tamamlanamaması halinde, ceza kararı düzenleme, tebliğ ve tahsili işlemlerinin bilahare tamamlanması, şeklinde işlem yapılması uygun bulunmuştur.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 


Ek: 2019/2 Sayılı Genelge

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz