Menu

Duyurular


İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SİRKÜLER NO: 10.4  / 646-529 = 19/08/2016 


İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.08.2016 tarih ve 3227-585/2016 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;

“Ekonomi Bakanlığı’nın “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i 18 Ağustos 2016 tarih ve 29805 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ ile “GEÇİCİ MADDE 3 ? (1) 9/8/2016 tarihinden sonra Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi almak için Bakanlığa yapılan başvurularda, faaliyet konusu işin ihale tarihinin 9/8/2016 tarihinden önce olduğunun tevsik edilmesi durumunda, ilgili başvuruya istinaden bu Tebliğin 6 ncı maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde belge tanzim edilebilir.” eklenmiş olup, Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Mevzuat Duyuruları” ve “Genel” bölümlerinde yayınlanmaktadır.”


Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Tebliğ

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz