Menu

Duyurular


Hudut Kapılarında Uygulanacak Sağlık İşlemleri Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.4 / 571-408 = 20/09/2011


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 19/09/2011 tarih ve  3491-512/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Hudut Kapılarında Uygulanacak Sağlık İşlemleri Hakkında Yönetmelik 17.09.2011 tarih ve 28057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Yönetmeliğin amacı, uluslararası havaalanı, liman, kara hudut kapıları ile bunların gümrüklü alanlarında halk sağlığı risklerinin, uluslararası yayılım yoluyla Türkiye’ye girişine karşı alınacak tedbirlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

Yönetmeliğin Deniz hudut kapılarında sağlık denetimleri başlıklı 5.maddesi;

 

“Madde 5 – (1) Deniz hudut kapılarına yurt dışından gelen tüm gemiler, deniz sağlık bildirimi vermek zorundadır. Bildirimlerde risk bulunmadığı değerlendirilen gemiler serbest pratika alarak Türkiye limanlarına yanaşabilir. Serbest pratika almayan gemilere temas edilmesi yasaktır. Limanda gemi sağlık denetim görevlileri tarafından yapılacak gemi sağlık denetimleri, ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine göre yapılır ve belgelendirilir. Gemiler halk sağlığı riskleri ve seyir güvenliği için, yaşam mahalleri, revir, gıda, hijyen, vektör ve diğer sağlık şartları açısından denetlenir.

 

(2) Gemi sağlık denetim görevlilerinin seçimi, sertifikalandırması, iş ve işlemleri, Genel Müdürlükçe hazırlanıp Bakan onayı ile yürürlüğe konulacak yönergeye göre yapılır.” hükmünü içermektedir.

 

Söz konusu yönetmelik 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olup, söz konusu yönetmelik ile 07.05.1979 tarih ve 16630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hudut Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: İlgili Yönetmelik

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz