Menu

Duyurular


Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 704-568 = 22/09/2016 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.09.2016 tarih ve 3536-629/2016 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Maliye Bakanlığı'ndan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.09.2016 tarih ve 29835 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup söz konusu Yönetmelik ile mevcut Yönetmeliğin muhtelif maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

 

Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ilgilileri lehine tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinleri hakkındaki 12 nci maddeye ilişkin düzenleme aşağıda sunulmuştur.

MADDE 1 – 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ı) 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) hükümleri uyarınca ilgilileri lehine tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde ilk yıl bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde beşidir. Endüstri bölgelerinde stratejik yatırım yapacak yatırımcılar lehine tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde ise ilk yıl bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde biridir."

 

Bahse konu Yönetmeliğin tamamı Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer almakta olup, Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                          Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yönetmelik

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz