Menu

Duyurular


Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 8.7 / 0196-149 = 31/03/2010

 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığınca, 31 Mart 2010 tarih ve 27538 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “07/10/2009 tarih ve 27369 sayılı Mükerrer gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in 31. Maddesi ile

 

1-     Yönetmeliğin;

 

“Elektronik işlemler ve elektronik başvuru

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Özet beyan ve gümrük beyannamesine ilişkin sistemde gerekli değişikliklerin yapılmasını teminen 1/4/2010 tarihine kadar yürürlükten kaldırılan Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre uygulamaya devam edilir.”

 

Şeklinde olan maddesinde  “Geçici 2 nci maddesinde yer alan “yapılmasını teminen 1/4/2010” ifadesi “aşamalı olarak tamamlanacağı 1/1/2011”

 

Şeklinde değişiklik yapılmak suretiyle özet beyan ve gümrük beyannamesine ilişkin hükümlerin aşamalı olarak 1.01.2011 tarihine ertelendiği belirtilmektedir.

 

2-     Yapılan değişiklikler içinde Yönetmeliğin, Gümrüklerde İş Takibi ile ilgili 561. Maddesi, 4 bendi ve (a) alt bendinde yapılan değişiklik ile Gemi Acentelerini uzun zamandır meşgul eden konuya da açıklık getirilmiş ve;

ÜÇÜNCÜ KISIM

Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcıları

Gümrükte iş takibi

MADDE- 561:

 

“(4) Gümrük idarelerinde doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapılabilmesi konusunda aşağıdaki hükümler uygulanır.

a) Gümrük idarelerinde özel hukuk tüzel kişilerinin doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapacak kanuni temsilcileri hariç diğer kişilerde, Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (h) dışındaki bentlerinde sayılan şartlar aranır. Beyanname imzalanabilmesi, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemler dahil, tüm gümrük işlemlerinin takibinde; çalıştığı şirket tarafından sigorta ettirildiğine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu aylık sigorta primleri bordrosu, şirketi temsil etmeye yetkili olduğunu gösterir temsil belgesini haiz olması ve temsil belgesinin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması ve konuya ilişkin Ticaret Sicil Tüzüğünün 104 üncü maddesi uyarınca düzenlenen Ticaret Sicil Tasdiknamesinin ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur. Özet beyan ve taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini yapacak kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcilerinde söz konusu şartlar aranmaz.”

         

Denilerek Gemi Acenteleri bu madde kapsamından hariç tutulmuştur.

 

Diğer değişiklikler aşağıda olup, Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK Deniz Ticaret Odası