Menu

Duyurular


Gümrük Uzlaşma Hk.

SİRKÜLER NO: 8.7 / 0608-431 = 10/10/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 07/10/2011 tarih ve  3811-540/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“İlgi: TOBB’un 26.09.2011 tarih ve 0531/22307 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen ;

 

1. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na 611 sayılı Kanun ile eklenen 244.maddenin 1.fıkrası ile, beyan ile Gümrük İdaresi’nce yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile Gümrük Kanunu’nda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezalar hakkında yükümlü veya ceza ile uzlaşabileceği hükmünün yer aldığı,

 

2. Aynı maddenin 3.fıkrası ile de, anılan madde kapsamında yapılacak başvurulara ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceğinin hükme bağlandığı, söz konusu yönetmeliğin 27.08.2011 tarih ve 28038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 31.08.2011 tarihi itibari ile yürürlüğe girdiği,

 

3. Uzlaşmanın, İdare ile yükümlüler arasında ortaya çıkan ihtilafların yargı yoluna başvurulmadan görüşme yoluyla çözümlenmesini öngören bir müessese olduğu, uzlaşmanın İdareye yükümlüden istenilen gümrük vergileri ve cezalarının bir kısmından vazgeçilmesi karşılığında, vergi alacağının hemen tahsil edilmesi imkanı sağladığı, bu sayede yargı sürecinin uzaması nedeni ile doğacak sıkıntıların önlendiği, çok sayıda davanın takip külfetini ortadan kaldırdığı,

 

4. Yükümlü açısından konu değerlendirildiğinde, yargıya gitmesi halinde faizleriyle birlikte daha büyük tutarlara ulaşabilecek vergi ve ceza borçlarının uzlaşılan kısmını ödemek sureti ile kalanından ve dava takip külfetinden kurtulduğu, diğer taraftan uzlaşma müessesi sayesinde vergi mahkemelerinde gereksiz yere iş yükü oluşmasının önlendiği,

 

5. Mezkur yönetmelik hükümleri uyarınca, beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen veya gümrük idaresinde tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile Gümrük Kanunu’nda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezaların tümünün uzlaşma kapsamında bulunduğu,

 

6. Bu itibarla, Gümrük İdaresi’nce tahsili gereken alacaklara ilişkin ihtilaf ve uyuşmazlıkların dava konusu edilmeden çözümlenmesi, ticaret erbabı ve ilgili serbest meslek erbabınca uzlaşma müessesesinden azami istifade edilmesinin önem arz ettiği,

 

belirtilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz