Menu

Duyurular


Gümrük Muhafaza Gemi Kontrol İşlemleri Hk.

SİRKÜLER NO: 8.6 / 0632-455 = 28/10/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/10/2011 tarih ve  4104-571/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'nden alınan 04.10.2011 Tarih ve 398-3162 Sayılı Yazı ile;

 

Zaman ve iş gücü kaybını önlemek, koordine, işbirliği ve yeknesaklığı sağlamak ile görevin etkin ve verimli ifası için "Gümrük Muhafaza Gemi Kontrol İşlemleri"  uygulamasının aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak yerine getirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

Bu hususlar;

 

1- Başmüdürlükleri sorumluluk alanında bulunan liman, iskele ve platformlara gelen ve buralardan giden gemi ve kontrole tabi deniz taşıtlarının kontrolleri, Kocaeli Liman Tüzüğünde belirtilen rıhtım ve iskelelerde, doğrudan Başmüdürlük bünyesinde görevlendirilecek Gemi Kontrol Memuru tarafından yerine getirileceği,

 

2- Gemi geliş-gidiş bildirimleri yapıldıktan sonra söz konusu geminin Gümrük Muhafaza İdaresi tarafından kontrolü yapılmış olmasına bakılmaksızın ilgili Gümrük Müdürlüğüne özet beyan verebileceği, Özet Beyan veriliş şekline göre (ambar içi-ambar dışı-antrepo v.b. gibi) Gümrükçe onaylanmış işlem veya  kullanım işlemlerine geciktirilmeksizin başlanacağı,

 

3- Başmüdürlükleri sorumlulukları altında bulunan liman,iskele ve platformlara gelip gidecek gemiler için gemi acentaları gemi gidiş-geliş bildirimlerini mevcut uygulamaya göre devam edeceği, bu bildirimlerin en az  3 saat öncesinden yapılacağı,

 

4- Mücbir sebepler haricinde gemilerin kontrolleri, geminin yanaşık olduğu rıhtım, iskele ve platformlarda yapılacağı,

 

5- Başmüdürlükleri sorumluluk alanında bulunan liman,iskele ve platformlara gelip gidecek deniz araçlarının gümrük muhafaza kontrol işlemleri ile gemi kontrolü görevlendirilen gümrük muhafaza memurlarının sevk ve idaresinden , gümrük muhafaza gemi kontrol hizmetlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesinden Başmüdürlük, Gümrük Muhafaza Şube Müdürlüğü, KİN Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Bölge Amiri ve Gemi Kontrol Kısım Amiri’nin sorumlu olduğu,

 

6- Gemilerin geliş-gidiş kontrol evraklarının ilgili Gümrük Müdürlüklerine üst yazı ile gönderilmesi de dahil olmak üzere gemi kontrolleri ile ilgili tüm yazışmalar, Başmüdürlük Gümrük Muhafaza Şube Müdürlüğü tarafından yapılacağı,

 

7- Liman iskele ve platformlara yanaşacak deniz taşıtlarının gümrük denetimi tamamlanıncaya kadar, buralardan hareket edecek deniz taşıtlarının denetiminden sonra söz konusu bölgeyi terk etmelerine kadar, her eşyanın taşıtlara alınmasını ve taşıtlardan çıkarılmasını , yolcu personel indirilmesi ve bindirilmesini önleyecek tedbirler, geminin yanaşık olduğu yerdeki ilgili Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından alınacağı,

 

8- Gemi kontrol memurları, gemilerin Türkiye’den aldıkları yakıt ve kumanya ile ilgili bilgileri geminin yanaşacak olduğu yerin Gümrük Muhafaza Kısım Amirliğinden alarak kontrollerinin yapılacağı,

           

9- Gümrük işlemleri bitirilmemiş eşyanın tahliyesinden ve yüklenmesinden doğrudan doğruya liman işletmelerinin sorumlu olduğu,

 

10- T.C.Kocaeli Valiliği Mülki İdare Amirliği, İzmit Körfezinde faaliyet gösteren Deniz Servis Araçlarının faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetimleri hakkında Yönergeye uygun olmayan “Deniz Servis Araçları” yurt dışı sefer yapan gemilere hiçbir surette servis hizmeti yapmayacakları, Yönergeye uygun olmayan Deniz Servis Araçlarının tespiti halinde İzmit Liman Başkanlığına bilgi verileceği ve faaliyetten men edilmesinin temin edileceği,      

 

11- Yurtdışına sefer yapan gemilere her türlü servis hizmetleri Gümrük Muhafaza İdaresinin bulunduğu Liman ve İskelelerden yapılacağı, uymayanlar hakkında kanuni işlem tesis edileceği,

 

12- Pasaport giriş-çıkış işlemleri bitirmeyen hiçbir personelin gemiden ayrılmasına ve gemiye girişine izin verilmeyeceği, tespiti halinde Pasaport Kanununa muhalefetten işlem yapılacağı,

 

13- Gümrük İdarelerinde iş takip yetkisi, yurt dışına sefer yapan gemilere giriş-çıkış ve yetkisi olmayan kişilere gemilere giriş-çıkış izni verilmeyeceği, tespiti halinde haklarında kanuni işlem yapılacağı,

şeklinde belirlenmiştir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz