Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Basitleştirilmiş Usul) (Seri No: 3)

SİRKÜLER NO: 8.1 / 098-076 = 14/02/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 07/02/2011 tarih ve  472-65/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Basitleştirilmiş Usul) (Seri No: 3)  11.02.2011 tarih ve 27843 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ ile ;

 

- 30/6/2009 tarihli ve 27274 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul)'nin 45 inci maddesinin birinci fıkrası, 

 

"(1) BİLGE sistemi tarafından risk kriterlerine göre yapılacak değerlendirme sonucunda, ertelenmiş kontrole tabi tutulması öngörülen beyannamelerde muayene türü mavi hat olarak belirlenir. Bu beyannamelerin belge kontrolü işlemleri Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü'nce yapılır."

Aynı Tebliğin 53 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ise

 

"(4) Statü belgesinin geçerlilik süresinin bitimine bir yıldan az süre kalmış olduğu durumlarda birinci fıkra kapsamında belirlenecek geri alma süresi bir yıldır."

şeklinde değiştirilmiştir.

 

Aynı Tebliğin 47, 48, 49, 50 ve 51 inci maddeleri ile 53 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ve EK-13, EK-14, EK-14.A ise yürürlükten kaldırılmıştır.”

 

Denilmekte olup, ilgi tebliğ ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 Ek:1 Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

 

11 Şubat 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27843

TEBLİĞ

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL)

(SERİ NO: 3)

MADDE 1 – 30/6/2009 tarihli ve 27274 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul)'nin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiştir.

"(1) BİLGE sistemi tarafından risk kriterlerine göre yapılacak değerlendirme sonucunda, ertelenmiş kontrole tabi tutulması öngörülen beyannamelerde muayene türü mavi hat olarak belirlenir. Bu beyannamelerin belge kontrolü işlemleri Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü'nce yapılır."

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 47, 48, 49, 50 ve 51 inci maddeleri ile 53 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ve EK-13, EK-14, EK-14.A yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 53 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Statü belgesinin geçerlilik süresinin bitimine bir yıldan az süre kalmış olduğu durumlarda birinci fıkra kapsamında belirlenecek geri alma süresi bir yıldır."

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.