Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Alacakların Yeniden Yapılandırılması) (Seri No: 2)

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0266-199 = 25/04/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 22/04/2011 tarih ve  1726-255/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Gümrük Genel Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Alacakların Yeniden Yapılandırılması) (Seri No: 2) 22.04.2011 tarih ve 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ ile ; 08.03.2011 tarih ve 27868 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Alacakların Yapılandırılması) (Seri No: l)'nin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde geçen "birinci fıkra hükmü" ifadeleri "6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi" olarak değiştirilmiş ve Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "vadesi 31/12/2010 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğduğu halde" ifadesi "vadesi 31/12/2010 tarihinden önce sona erdiği halde" olarak değiştirilmiştir. Bu Tebliğ, 25.02.2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.”

 

Denilmekte olup, anılan Tebliğ ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Ek: 1 Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz