Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)

SİRKÜLER NO: 8.1  / 383-293 = 14/06/2013
 
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 14 Haziran 2013 tarih ve 28677 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, “Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)” aşağıda sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
 
14 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28677
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)
(SERİ NO: 15)
             Amaç
             MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında AB mevzuatına uyum sağlayarak, söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği Eşya Nomanklatürü uygulamaları arasında yeknesaklığı temin ederek, bazı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği sınıflandırma kararlarını duyurmaktır.
             Kapsam
             MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde muhtelif tarihlerde yayımlanan “Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzükleri”nde yer alan sınıflandırma kararlarını (Ek) kapsar.
             Tanımlar
             MADDE 3 –(1) Bu Tebliğde geçen;
             a) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
             b) Armonize Sistem (AS) Açıklama Notları: Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme eki Armonize Sistem Nomanklatürü Açıklama Notlarını,
             c) Genel Yorum Kuralları: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin genel yorum kurallarını,
             ç) Kombine Nomanklatür (KN) Kodu: Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyonların ilk 8 rakamını ifade eden ve Avrupa Birliği tarafından yayımlanan kodları,
             ifade eder.
             Genel açıklamalar
             MADDE 4 –(1) Bu Tebliğ eki Sınıflandırma Kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.
             (2) Bu Tebliğ eki Sınıflandırma Kararlarına uymayan aynı düzeydeki daha önce yayımlanmış sınıflandırma kararları söz konusu olduğunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır.
             Yürürlük
             MADDE 5 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 6 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
 
Tebliğin ekleri için tıklayınız