Menu

Duyurular


Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No=1)

SİRKÜLER NO: 8.1 / 717-579 = 30/09/2016 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 30.09.2016 tarih ve 3639-641/2016 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 1) 29.09.2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğin amacı, nihai kullanıma tabi tutulacak eşyanın nihai kullanım uygulamasından yararlanmasına, nihai kullanım sürecinde denetlenmesine ve nihai kullanım nedeniyle alınan teminatların iade edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Söz konusu Tebliğ, eşyanın nihai kullanım amacıyla serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması ve nihai kullanım izninin sona ermesine kadar olan işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Söz konusu Tebliğin geçici maddesinde, Tebliğin yayımı tarihinden önce başladığı ancak henüz sonlandırılmamış olan nihai kullanım işlemleri için de uygulanacağı belirtilmektedir.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                              Genel Sekreter

 

 


Ek: İlgi Tebliğ

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz