Menu

Duyurular


Gümrük Cezaları

SİRKÜLER NO: 8.6/485-386 = 21/07/2008

 

Değerli Üyelerimiz,

 

Bilindiği üzere, Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Temmuz 2008 tarih ve 26931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve bu yönetmelik değişikliği ile, gemi acentelerinin " bildirim eksikliği " nedeni ile cezalara maruz bırakıldığı söz konusu Yönetmeliğin 29. maddesi değiştirilmiş ve " Yabancı bir ülke limanından Çanakkale veya İstanbul Boğazlarına veya limanlarına veya bu Boğazlardan geçerek bir Türk limanına gidecek olan gemilerin geliş gün ve saatleri ile gerekli diğer bilgilerin, Seyir Planı-1 (SP-1) raporunu veren kaptan, donatan veya acentesi tarafından İstanbul'da Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne veya bu Başmüdürlükçe belirlenecek Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne, Çanakkale'de ise Çanakkale Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne bildirilmesinde; 8/10/1998 tarihli ve 98/11860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünün 6 ncı maddesinin (a) bendi gereği en az 24 saat önceden Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine yapılan bildirimler, ilgili Gümrük Muhafaza İdaresine yapılmış sayılır. " denilerek, gemi acentelerinin ayrıca Gümrük Muhafaza Müdürlüklerine bildirim yapmasına gerek kalmadığı anlaşılmıştır.

 

Ancak Yönetmelik Değişikliğinde  " Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer " maddesi sebebiyle, söz konusu Yönetmelik değişikliğinin geçmişe şamil olup olmadığı hususunda açıklık olmadığı görülmüş ve konu ile ilgili Hukuk Büromuzdan görüş talep edilmiştir.

 

Alınan görüş doğrultusunda Hukuk Büromuz çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Hukuk Büromuzun görüşüne göre; Verilen cezaların, Yönetmelik değişikliği çerçevesinde geri alınabilmesi, söz konusu cezaların kesinleşmemiş olması şartına bağlı olduğundan:

 

1)  Yeni tebliğ edilen cezalara karşı ekte örneği sunulan itiraz dilekçesi ile itiraz edilmesi,

 

2)  Bugüne kadar Gümrük Başmüdürlükleri' ne yapılmış olan itirazlarla ilgili olarak, her itiraz dosyasına ilave olarak yine ekte örneği sunulan ( (a) maddesinde bahsi geçen ) itiraz dilekçesinin ilgili Gümrük Başmüdürlüğü' ne, o gemi ile ilgili SP1 raporu ile birlikte gönderilmesi,

 

3) İdari Yargıya intikal edecek cezalar için ise;

   

    a) Örneği ekte sunulan itiraz dilekçesi ile ilgili Gümrük Başmüdürlüğü' ne itiraz edilmesi,

    b) ( Aynı zamanda ) Örneği ekte sunulan iptal davası dilekçesi ile ( şirketinizdeki işleminize uygun ) İdari Yargı' ya başvurulması

 

4) Daha önce İdari Yargı' ya başvurulmuş (dava açılmış)  ise; ekte örneği sunulan beyanın ilgili merciye ek olarak verilmesi

 

tavsiye edilmektedir.

 

Ayrıca, yine örneğini ekte bulacağınız, T.C Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü' nün ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine,  Yönetmelik Değişikliği ile ilgili göndermiş olduğu yazının kopyası verilen cezaların yönetmelik çerçevesinde geri alınabilmesinin söz konusu cezaların kesinleşmemiş olması şartına bağlı olduğunu göstermektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

                                                                                                     

NOT: İlgili ekleri Derneğimizden temin edebilirsiniz.

 

Ekler:

1)     İtiraz Dilekçesi

2)     Gümrük Muhafaza Hukuk Görüşü

3)     İptal Davası - Doğru Acenteye Ceza Verildiğinde

4)     İptal Davası - Yanlış Acenteye Ceza Verildiğinde

5)    İptal Davası Açan Acentelerce Mahkemeye Verilecek Beyan Dilekçesi

 

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK DTO