Menu

Duyurular


Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No:90)

SİRKÜLER NO: 10.5  / 257-217 = 30/03/2016      

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29/03/2016 tarih ve 1354-247/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan  Gider Vergileri Genel Tebliği ( Seri No: 90) 29.03.2016 tarih ve 29588 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup, bahse konu tebliğin kapsamı;
 
Kapsam
 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmasını kapsamaktadır.
 
Bahse konu Tebliğ Odamız web sayfası  (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yayınlanmaktadır.”
 
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
Ek 1 : İlgi Tebliğ
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz