Menu

Duyurular


Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 408-292 = 21/06/2022 


İlgi: T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 13/06/2022 tarih ve E-80571967-155.99-00075487192 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda;

‘’Gümrük Genel Tebliği’nin (Tahsilat İşlemleri) (Seri No:2) 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında; “6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda yapılacak işleme esas olmak üzere, geri verilmesi gereken amme alacakları ile ilgili olarak gümrük idaresine yapılacak başvurular, geri verme talepli veya geri verilmesi gereken amme alacağının Bakanlığımıza muaccel hale gelmiş borçlarına mahsup edilmesi talepli olması gerekir. Bu nedenle, geri verme başvurusu yapanlardan, Bakanlığımıza kesinleşmiş borcu olup olmadığı hususunda ek-9’da yer alan örneğe uygun bir yazı ile bildirimde bulunmaları istenir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan madde hükmü uyarınca, Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi üzerinden 4458 sayılı Gümrük Kanununu 211 ila 214 üncü madde hükümleri doğrultusunda yapılan geri verme ve kaldırma başvuruları kapsamında; yükümlüler tarafından Bakanlığımıza kesinleşmiş borcu olup olmadığı hususunda ibraz edilmesi gereken ve anılan Tebliğin 9 no.lu ekinde yer alan belgenin anılan sistem tarafından otomatik olarak oluşturulması ve başvuruya eklenmesi sağlanmıştır.

Bilgi edinilmesi ve konu ile ilgili olarak üyelerinize gerekli bilgilendirmelerin yapılması hususunda gereğini rica ederim.’’

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz