Menu

Duyurular


Gemilerin Teknik Kuralları Hakkında Yönetmelik Taslağı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 719-410 = 21/11/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20.11.2023 tarih ve 2707/782/2023 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda; 

‘’Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün bila tarih ve 1533109 Sayılı yazısı ile gemilere denize elverişlilik belgesi, yükleme sınırı belgesi ve su araçlarına su aracı uygunluk belgesi düzenlenmesine esas olacak teknik kuralların, yükleme sınırlarının ve sefer bölgelerinin belirlenmesi ile bunlara yönelik uygulama esasları ve belgelendirmelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Gemilerin Teknik Kuralları Hakkında Yönetmelik Taslağı" gönderilerek Odamızın görüş ve önerilerinin bildirilmesi istenmektedir.

Bu itibarla, Odamızın cevabına esas teşkil etmek üzere, ekte sunulan Yönetmelik Taslağı'na yönelik görüş ve önerilerinizin ekte sunulan "Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form"a uygun olarak en geç 27 Kasım 2023 mesai bitimine kadar Odamıza (giti@denizticaretodasi.org.tr) gönderilmesi hususunda bilgilerinizi arz/rica ederim.’’

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz