Menu

Duyurular


Gemilere Yapılan Boya Teslimlerinin İhracat Hükmünde Kabul Edilmesi

SİRKÜLER NO: 8.7  / 591-457 = 13/09/2013  

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Gemi Sanayicileri Birliği’ne gönderilen 16/08/2013 tarih ve 15074 sayılı yazısında, Türkiye Gemi Sanayicileri Birliği’nin 31.07.2013 tarihli ve GMR-282-170 sayılı yazısına atıf yapılarak;
 
“12 Haziran 2013 tarihli ve 28765 sayılı Resmi Gazete’de, Gümrük Yönetmeliği’nin “Fiili İhracat” başlıklı 416 ncı maddesi birinci fıkrasında bir bent eklenmiş; mülga 418 inci maddesi, “Deniz ve hava taşıtlarına kumanya, yağ ve yakıt dışında yapılacak teslimler” başlığı ile yeniden düzenlenmiştir. Bu çerçevede:
 
1-     Dış seferde bulunan ya da dış sefere çıkacak olan deniz ve hava taşıtlarına 418 ve 476 ila 482 nci maddeler çerçevesinde yapılacak teslimlerde eşyanın teslim edildiği tarihin, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği tarih,
2-     476 ila 482 nci maddeler çerçevesinde teslim edilen yakıt, yağ ve kumanya dışında, dış seferde bulunan ya da dış sefere çıkacak olan deniz ve hava taşıtlarına serbest dolaşımda bulunan işletme ve donatım eşyası tesliminin ihracat hükmünde,
 
olması öngörülmüştür.
 
Yapılan bu düzenlemeyle, serbest dolaşımda bulunan işletme/donatım eşyası kapsamındaki boyalarında dış seferde bulunan gemilere ihracat hükmünde teslim edilebilmesi mümkün kılınmıştır.
 
Ayrıca, yukarıda belirtilen mevzuat düzenlemesi paralelinde, 3/2/2011 tarihli ve 2011/7 sayılı Genelgemiz, 02.08.2013 tarihli, 2013/32 sayılı Genelgemizle yürürlükten kaldırılmıştır.”
 
denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
 
Ek-1: 2011/7 Sayılı Genelge
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz