Menu

Duyurular


Gemilere Yapılan Ara ve Özel (Special) Sörveyler

SİRKÜLER NO: 22.4 / 0246-0202 = 14/04/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 13/04/2009 tarih ve  1583-177/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

a)    06.04.2009 tarih ve 482 sayılı İMEAK DTO yazısı

b)    Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 10.04.2009 tarih ve 11873 sayılı yazısı.

 

“Denizcilik Müsteşarlığı’na gönderilen İlgi (a) yazı ile, Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşlarının, IACS ve IMO Kuralları çerçevesinde ara ve özel sörveylerinde teknik uygunlukları görülen gemilere uzatma hakkı, İdarelere de bu gibi özel durumlarda inisiyatif tanıma hakkı verildiğinden bahisle, konuyla ilgili Lloyd’s Register’in 26.09.2008 tarihli haberi örnek verilerek ve SOLAS 88 Protokolü ve IMO A.883(21) rumuzlu Genel Kurul kararına göre bazı istisnai durumlarda İdarenin de onayı alınarak ara ve özel (special) sörveylerin 3 ay uzatılabileceği belirtilerek, küresel kriz nedeniyle Klas Kuruluşları tarafından Türk Bayraklı gemilere ara ve özel sörveyler için IMO Kuralları çerçevesinde verilen uzatmaların Denizcilik Müsteşarlığı’nca da kabul edilmesi talep edilmişti.

 

Konuyla ilgili olarak Denizcilik Müsteşarlığı’ndan alınan İlgi (b) cevabi yazıda ise;

 

1. Uluslararası sefer yapan T’B’lı gemilerin belgelendirilmesinin Türkiye’nin taraf olduğu IMO Sözleşmeleri ve Milli Mevzuatımız çerçevesinde gerçekleştirildiği, bu çerçevede uzatma talebinde bulunulan belgelendirme faaliyetlerinin Ülkemizin de taraf devlet olarak kabul ettiği Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) kapsamında yürütüldüğü,

 

 2. Mevcut durum itibari ile, SOLAS 74 Bölüm I Kural 14.a yolcu gemileri haricinde diğer gemiler için düzenlenecek olan belgelerin 5 yılı aşmayacak şekilde düzenleneceği hükmünün amir kılındığı, yine aynı Bölümün Kural 14 (e,f ve g) bentlerinde sertifika sörveyi yapılamaması halinde verilecek uzatmalar ve özel durumlara ilişkin düzenlemelerin bildirildiği, Sörvey ve Belgelendirmede Harmonize Sistem İçin Sörvey Rehberi başlıklı A.997(25) rumuzlu IMO Genel Kurul Kararı “Kayıt ve Şartların Genişletilmesi” 5inci Bölümünün 5inci fıkrasında SOLAS Bölüm I Kural 14.g’de belirtilen özel durumlar için “Özel Durumların Uygulanması” konusunda açıklık getirildiği, söz konusu maddede özel durumların, gemilerin Laid-up veya uzun süreli servis dışı beklemelerini kapsayacak şekilde tanımlandığı, ilaveten gemilerin sualtı denetlemelerinin uzatılması konusunun ise gerek SOLAS gerekse milli mevzuatımız çerçevesinde açık olarak belirlenmiş olup ilgili IMO Genel Kurul Kararınca da uzatmaların sadece özel durumlar için olabileceği ve karinanın hariçten ilave bir muayenesi ile mümkün kılınabileceğinin ifade edildiği,

 

3. Bu itibarla, İlgi (a) yazı ile talep edilen uzatmaların sadece Laid-up yapan veya uzun süre servis dışı kalan gemilerin klas kuruluşunca laid-up için belgelendirilmesi kaydıyla değerlendirilebileceği ve her halükarda bir sonraki düzenlenecek belgenin yıl dönüm tarihinin değiştirilemeyeceği,”

 

bildirilmektedir.”

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz