Menu

Duyurular


Gemilerde Düşük Sülfürlü Yakıt Kullanımı

SİRKÜLER NO: 22.3  / 784-547 = 05/11/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 04.11.2019 tarih ve 3807-765/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 24.10.2019 tarih ve 78801 sayılı yazısına atfen;

 

“Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi'nin MEPC 280(70) sayılı kararı ile, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren gemilerde kükürt içeriği en fazla % 0.5 olan yakıtların kullanımına başlanacağı, bununla ilgili olarak, 01 Mart 2020 tarihinden itibaren eğer gemide eşdeğer bir uygulama mevcut değilse, kükürt içeriği % 0.5'i aşan yakıtların gemide yakıt olarak taşınmasının da yasaklandığı, söz konusu sülfür düzenlemesinin uygunluğunun, tüm dünyada yoğunlaştırılmış denetimlerle kontrol edileceği bildirilmektedir. 

Söz konusu kural gereklerinin karşılanmasına yönelik olarak, IMO'nun MEPC 259(68) sayılı kararı ve ilgili diğer kurallar kapsamında, yetkilendirilmiş klas kuruluşları gözetiminde gemilere donatımı yapılarak sertifikalandırılan Egzoz Gazı Temizleme Sistemleri (Scrubber) MARPOL Ek 6 Kural 4 kapsamında eşdeğer uygulama olarak kabul edileceği, bu eşdeğer uygulama ile ilgili olarak, bazı ülkelerin egzoz gazı temizleme sistemi yıkama sularının tahliyesinin sınırlandırılması ile ilgili yerel düzenlemeler de yapabileceğinin göz önüne alınması gerektiği, uygulamayla ilgili olarak Liman Devleti Denetim Uzmanlarının; MARPOL Ek 6 Kural 10 ve IMO'nun MEPC 321(74) sayılı 2019 PSC rehberi ışığında gemide ilk incelemelerini gerçekleştireceği, bu kapsamda; Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme Sertifikası (IAPP), yakıt teslim belgeleri, yağ kayıt defterleri, makine jurnali, yakıt iskandil değerleri, gemi uygulama planı ve ilgili diğer kontrolleri yapacakları, bu kontrollerde "açık gerekçeler" tespit edildiğinde, yakıttaki sülfür uygunluğunu doğrulamak için yakıt numunelerinin alınıp diğer ayrıntılı kontrollere tabi tutulacağı belirtilmektedir. Gemilerin planlı seyirlerinde ve gittiği limanlarda, uyumlu yakıt tedarikinde sıkıntı yaşaması durumunda, uyumlu yakıt temin etmeye yönelik; planlanan seferin dışına çıkmaya ve gecikmeye sebep olmaksızın, bir örneği MEPC.320 (74) sayılı kararda bulunan Uygun Yakıt Eksikliği Raporunu (Fuel Oil Non-Availability Report-FONAR) doldurarak geminin gideceği limana bildirmeleri ile seyirlerine devam edebilecekleri, bu raporların, MARPOL Ek 6'nın 11.4 sayılı kuralına göre, liman devleti tarafından bayrak devletine ve IMO'nun Küresel Entegre Gemi Bilgisi Sistemi (GISIS)'ne sunulacağı, sülfür sınırlaması ile ilgili olarak gemilerin ve denizcilik işletmelerinin; kuralın uygulama tarihine kadar uygun yakıtı temin etme ve kullanmaya yönelik önlemleri ile planlarını hazırlaması gerektiği, bu kapsamda, gemi uygulama planının geliştirilmesine yönelik MEPC.1 / Circ. 878 sayılı rehber kabul edildiği, bu rehberde; kullanılacak yeni yakıtın risk değerlendirmesinin yapılarak yakıtın sistemlere olumsuz etkilerinin azaltılması, yakıt sistemi ve sistemin modifikasyonu, yakıt tanklarının temizliğinin değerlendirilmesi, yakıt tankı kapasitelerinin sorgulanması, yeni yakıtın kullanımına geçişin planlanması, dokümantasyon ve raporlama vb. bölümlerinden oluşan "Gemi Uygulama Planı" hazırlanmasının tavsiye edildiği, "Gemi Uygulama Planı"nın tavsiye niteliğinde olsa da, planın bulunmaması kurala göre gemiye detaylı denetim yapılması için "Açık Gerekçe" olarak değerlendirileceği ifade edilmektedir. Bunların yanında, sülfür sınırlamasına yönelik olarak IMO'nun MEPC 320(74) sayılı kararı ile "% 0.5 oranındaki kükürt sınırının tutarlı bir şekilde uygulanması için 2019 rehberinin kabul edildiği, anılan rehberde, % 0.5 kükürt sınırlı yakıtın makineye ve yakıt sistemlerine etkisi, yakıt analizi için numune alımı, yakıt uygunluğu denetimleri, uygunsuz yakıt raporlama sistemi ve ilgili diğer konular hakkında açıklamalar yapıldığı, söz konusu rehberlerin yanında IMO'nun gemide kullanılan yakıtın sülfür oranının doğrulanması için, yakıt numunesi alınmasına yönelik MEPC.1/Circ.864/Rev.1 rehberini de yayımladığı, yakıt numunelerinin belirlenmiş numune noktalarından alınması, numune noktalarının yerlerinin ve sayısının belirlenerek doğrulanması tavsiye edilmekte olup, gemilerin klas kuruluşlarının bilgisi dahilinde gerekli hazırlıkları yapmasının uygun olacağı bildirilmektedir.

Bu itibarla, 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecek yeni gerekler ile ilgili olarak, gemilerin olası tutulmaları, gecikmeleri ve oluşabilecek maddi kayıplarının önlenmesi açısından, konuyla ilgili sektörün bahse konu kurallar ve uygulamalar hakkında bilgi edinmesi ve gerekli hazırlıkları yapmasının büyük önem arz ettiği belirtilmekte olup, iş ve işlemlerin bu kapsamda yapılması gerektiği,”

 

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz