Menu

Duyurular


Gemide Kullanılmak Üzere Krank Şaft Yedek Parçaları İthalinin KDV’ye Tabi Olup Olmadığı

SİRKÜLER NO: 10.2 / 536-406 = 01/10/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 01/10/2010 tarih ve 4352 - 477/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü’nün gemide kullanılmak üzere krank şaft yedek parçaları ithalinin KDV’den istisna olup olmadığı yönünde bir Odamız üyesine bilgi olarak gönderdiği yazıda;

 

1.KDV Kanunu’nun 1/1 maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV’ye tabi olduğu,

 

2.13/a maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadil-onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu,

 

3.16/1-a maddesinde, bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithalinin, 16/1-b maddesinde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167.maddesi (5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithalinin KDV’den istisna olduğunun hükme bağlandığı,

 

4.Buna göre, gemide kullanılmak üzere krank şaft yedek parçaları ithalinin 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167.maddesi kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olması halinde KDV Kanunu’nun 16/1-b maddesi uyarınca KDV’den de istisna olacağı, aksi takdirde ana makine yedek parçaları ithalinde KDV uygulanacağını tabi olduğu,”

 

Belirtilmektedir.”

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz