Menu

Duyurular


Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik.

SİRKÜLER NO: 21.1 / 545-397 =  06/09/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 06/09/2012 tarih ve  3461-455 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 27.08.2012 tarih ve 13751 sayılı yazısına atfen;

 

Liman Başkanlıklarına gereği Odamıza da bilgi olarak gönderilen İlgi yazıda; 26.09.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f) bentlerinde ve 20.04.1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile uygun bulunan Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW-78) ve Değişikliklerine dayanılarak hazırlanan Gemiadamları Yönetmeliği değişikliklerinin 23.08.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

 

Anılan Yönetmelik değişikliklerinde uygulamada birlikteliğin sağlanması ve gemiadamlarının mağduriyetlerinin önlenmesini teminen;

 

1. Bahse konu Yönetmelik değişikliklerinin yürürlüğe giriş tarihi olan 23.08.2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan Gemiadamları Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerekli şartları sağlayarak belge almak üzere Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı birimlerine müracaat etmiş gemiadamlarının iş ve işlemlerinin Gemiadamları Yönetmeliğinin ilgi değişikliklerinden önceki hükümleri esas alınarak sonuçlandırılması,

 

2. Anılan Yönetmeliğin 8-a bendi 2 numaralı paragrafının usta gemici yeterliklerini düzenlediği, sözü edilen madde kapsamında Gemici yeterliği ile 18 ay onaylı deniz hizmetine sahip olanlar ile 01.01.2012 tarihinden önceki son altmış ay içerisinde gemici olarak en az oniki ay deniz hizmetine sahip olan gemiadamlarının ilave olarak Sözleşmenin öngördüğü Kod A-II/5 eğitimini almadan usta gemici sınavlarına havale edilmesi,

 

3. Söz konusu Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesinin  “01.07.2013 tarihine kadar, Vardiya Zabitliğinden 1. Zabitliğe,  Uzakyol Vardiya Zabitliğinden Uzakyol 1. Zabitliğine, Makine Zabitliğinden 2. Makinistliğe, Uzakyol Vardiya Mühendisliği/Makinistliğinden Uzakyol 2. Mühendisliği/Makinistliğine yükselmek için bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirerek başvuruda bulunan gemiadamlarından, yeterlik yükseltmeleri için gerekli deniz hizmeti 24 ay olarak aranacaktır.”  hükmüne amir olduğu, bununla birlikte bahse konu Yönetmelik değişiklikleri uyarınca 1. Zabit yeterliğinden Kaptan yeterliğine, Uzakyol 1. Zabit yeterliğinden Uzakyol Kaptanı yeterliğine, 2. Mühendis/Makinist yeterliğinden Başmühendis/Başmakinist yeterliğine, Uzakyol 2.Mühendis/Makinist yeterliğinden Uzakyol Başmühendis/Başmakinist yeterliğine terfi edeceklerin de anılan madde değişikliği kapsamında değerlendirilerek yeterlik yükseltmeleri için gerekli deniz hizmetinin 01.07.2013 tarihine kadar 24 ay olarak aranması,

 

4. Bahse konu Yönetmeliğin Geçici 12 inci maddesinde belirtilen 01.01.2012 tarihinden önce belgelendirilen kaptan ve güverte zabitlerinden, liman seferinde çalışmaları durumunda Tahditli Telsiz Operatörü Belgesinin (ROC) aranmaması, VHF belgesinin yeterli olması, bu tarihten sonra belgelendirilen kabotaj ve uluslararası sefer bölgelerinde çalışacak kaptan ve güverte zabitlerinden ise en geç 01.01.2014 tarihine kadar en az ROC belgesinin aranmasının,”

 

gerektiği bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Ek 1: İlgi yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz