Menu

Duyurular


Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 23.1 / 879-704 = 25/11/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24.11.2020 tarih ve 3194/1303/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nden alınan 21.11.2020 tarih ve 65499 sayılı yazı ile, 17.01.2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği"ne ilişkin uygulamada yaşanan sorunları gidermek ile mevzuatı geliştirmek ve günün değişen koşullarına uyarlamak amaçlarıyla  "Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı"nın hazırlanmış olduğu belirtilmekte olup, söz konusu Taslak yazımız ekinde görüş ve değerlendirmelerinize sunulmaktadır.

Odamız görüşlerine esas teşkil etmek üzere, söz konusu Taslağın incelenerek, olası görüş, değerlendirme ve önerilerinizin 17.02.2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmi Gazete'de yer alan ve ekte örneği sunulan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ekindeki "Taslaklar Hakkında Görüş Bildirmesinde Kullanılacak Form"a uygun olarak işlenmek suretiyle en geç 11.12.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza (giti@denizticaretodasi.org.tr) adresine gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

  

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz