Menu

Duyurular


Gemi Kiralama Sözleşmeleri Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 574-444 = 04/09/2013
 
Gemi Kiralama Sözleşmeleri Hk.
 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 04/09/2013 tarih ve  3531-540 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
“Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 03.09.2013 tarih ve 22505 sayılı yazısı ile,
 1. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün CIF ihracatları kapsamında yapılacak olan gemi kiralama ve deniz yoluyla konteyner taşımacılığı işleri için teklif verme süresini sadeleştirmek ve kolaylaştırmak amacıyla yeni uygulamaya geçileceği,
 2.  Bu kapsamda, sadece Teklif Verme Formu’nun gönderileceği, bu formun ilgili firma tarafından doldurularak Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesinin yeterli olduğuna dair bir teklif verme metoduna imkân sağlamak üzere;
   
  *Firmanın ilgilendiği ve faaliyette bulunduğu işlere uygun olarak yazının Ek’inde bulunan Tip/Şartname/Sözleşmelerin imzalanması,
   
  *Tip Şartname/Sözleşmelerin Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nce değişiklik yapılması halinde, firmaların resmi adreslerine e-tebligat veya e-posta veya faks veya iadeli taahhütlü mektupla yapılacak bildirimlerin yeterli olacağına dair teyit ve taahhüdün,
   
  *E-tebligat usulüyle teklif istenip, teklif verilmesi ve elektronik ortamda tekliflerin değerlendirilmesini teminen firmanın,
   
  -Açık isim, adres ve her türlü iletişim bilgilerinin,
  -Adalet Bakanlığı’nın 19.01.2013 tarih 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” kapsamında (PTT Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasında POSTA/KEB bölümünde izahatı yapılan) PTT Genel Müdürlüğü’nden alınacak ve e-tebligat yapılabilecek elektronik posta adreslerinin,
  -Firmayı temsil etmeye ve teklif vermeye yetkili personelin isim ve unvanlarının,
  -Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilmiş Elektronik İmza Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından (ESHS) alınmış elektronik imza ile teklif vermeye yetkili personelin elektronik imza sertifikasının bir suretinin,
  -Bu şahıslara ait imza sirkülerinin,
  -Kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından son 1 ay içinde alınan belge ile Ticaret Sicil Gazetesi kaydının son 1 ay içinde alınan bir suretinin,
  -Bu bilgilerde oluşacak her değişikliğin düzenli ve kontrollü olarak bildirileceğine dair taahhüdün,
 3. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne en kısa sürede gönderilmesi, aksi takdirde yeni uygulama kapsamında teklif verme sürecinde yaşanacak olumsuzluklardan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün sorumluluk taşımayacağı, bildirilmektedir.”
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
Ek 1: İlgi yazı ve ekleri
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz