Menu

Duyurular


Gemi Kaynaklı Atıklar

SİRKÜLER NO: 20.3  / 493-370 = 30/07/2013  

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 29/07/2013 tarih ve 3041-457 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 24.07.2013 tarih ve 2013/27 sayılı Gemi Kaynaklı Atıklar konulu Genelge yayınlanmıştır.
 
Söz konusu Genelge’de özetle;
 
1. Gemi atıklarının gemiden alımından gümrüklü sahadan çıkışı ve bertaraf tesisine teslimine kadar olan sürecin "Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" çerçevesinde gerçekleştirildiği, atık alım tesisi ile bertaraf tesislerinin ise giren atık miktarının, türünün ve belli fire oranları nispetinde çıkması gereken atık miktarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca denetlendiği ve ihlallere açık bir durum bulunmadığı anlaşıldığından, MARPOL 73/78 Sözleşmesi’nden doğan Ülkemiz yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesini teminen, gümrük idarelerinin gözetim ve denetim hakkı saklı kalmak kaydıyla, gümrük personeli tarafından gemi kaynaklı sintine, slop, sludge gibi atıklardan liman sahasından veya toplayıcı gemiden numune alınmaması ve tahlile gönderilmemesinin uygun bulunduğu,
 
2. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 07.06.2013 tarih ve 25747 sayılı yazı uyarınca, gemi söküm bölgesinde oluşan ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV'de 13 başlığı altında yer alan yağ ve sıvı yakıt atıklarının, "Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan söz konusu atıkların bertarafı ve/veya enerji geri kazanımı amacıyla Geçici Faaliyet Belgesi ve/veya Çevre Lisansı almış olan yakma veya beraber yakma tesislerinde bertarafının sağlanmasının uygun bulunduğu, belirtilmektedir.
 
Söz konusu Genelge ile 28.05.2009 tarih ve 2009/77 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır”
 
denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
EK: Gemi Kaynaklı Atıklar konulu Genelge (2 sayfa)
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz