Menu

Duyurular


Finansal Kiralama Kapsamı İthalat Genelge (2015/12) Hk.

SİRKÜLER NO: 8.7 / 203-166= 27/03/2015
 

 
 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.03.2015 tarih ve 1348-242/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
"Gümrük ve Ticaret Bakanlığı(GTB)Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri'ne dağıtımlı, 03.03.2015 tarih ve 2015/12 sayılı "Finansal Kiralama Kapsamı İthalat" konulu Genelge yayımlanmıştır.
Finansal Kiralama Mevzuatı kapsamında serbest dolaşıma sokulmak istenen eşyanın aksam ve parçasının KDV oranı konusunda ihtilaflar yaşanması nedeni ile yayınlanan Söz konusu Genelge'de özetle;
- Finansal Kiralama kapsamında ithalata konu nihai ürünün oluşturulması için aksam parça ve aksesuarın yeter sayıda olması gerektiği bakiye kısım için 2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisinin Tespitine İlişkin Karar eki I sayılı Listesinin 17 nci sırasının tatbik edilmemesinin, söz konusu bakiye kısmın kıymetinin ayrı olarak faturalandırılmamış olması durumunda 2012/39 sayılı genelgenin 2/b maddesi hükmü çerçevesinde işlem tesis edilmesi,
- Nihai ürünü oluşturan yeter sayıdaki eşya dışında kalan bakiye kısmının muayene memurunca tespitinin mümkün olmaması halinde, masrafları beyan sahibine ait olmak üzere gümrüğe en yakın Sanayi Odası veya Makine Mühendisleri Odası'na ekspertiz raporu düzenlettirilmesive alınacak sonuca göre yukarıda yer alan hususlar çerçevesinde gereğinin ifası, gerektiği açıklanmaktadır."
Denilmektedir.
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                     Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                     Emin EMİNOĞLU
                                                                                                       Genel Sekreter
 
Ek: İlgi Genelge(2015-12)
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz