Menu

Duyurular


Fenerler Tarifesi Değişikliği hk.

SİRKÜLER NO: 1.2 / 772-583 = 27/12/2013
 

 
Kıyı Emmiyeti Genel Müdürlüğü Gelirler Dairesi Başkanlığından alınan, 27/12/2013 tarih ve 44176653-301.3/61125 sayılı “Fenerler Tarifesi Değişikliği” konulu yazısında;
 
“Kuruluşumuz, mer-i Fenerler ve Tahlisiye Ücretleri Tarifesi'nin Ödeme Usul ve Şartları başlıklı 13.maddesi (h) bendi ile devamı olan Cezai Şart Uygulama başlıklı 14.madde (1) ve (2) bentlerinde ifade edilen, ödeme tarihindeki ABD Doları döviz alış kuru yerine hizmet tarihindeki ABD Doları döviz  alış kurunun esas alınmasına ilişkin, tarife düzenlemesi yapılmış olup, yeni madde hükümleri aşağıda belirtilmiştir.
 
Yeni Tarife maddesi: 13-h) 1. Paragraf:
Bu Tarifedeki ücret tablolarında belirtilen hizmetlere ait ücretlerin birimi Amerika Birleşik Devletleri  (ABD) Doları’dır. Bu ücretler hizmet tarihindeki T.C Merkez Bankasınca uygulanan günlük ABD Doları döviz alış kuru üzerinden tahakkuku yapılarak Türk Lirası karşılığı alınır.
 
Bu maddenin 2.paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yeni Tarife maddesi: 14 (1-2)
  • Hizmet tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde yapılan ödemeler esas ücrete % 1.40 İlavesiyle,
  • Hizmet tarihinden itibaren 31 - 60 güne kadar sürelerdeki ödemelerde esas ücrete % 50 ilavesiyle, müteakip her 30 güne kadar geçen sürelerdeki ödemelerde ise esas ücret üzerinden (%50 cezaya ek olarak) % 1.40 ilavesiyle tahsil edilir.
 
Söz konusu tarife değişikliklerinin 01/01/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe konulacağı,”
 
Bildirilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
EK: İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz