Menu

Duyurular


Elektronik Tebligatın Yaygınlaştırılması

SİRKÜLER NO: 8.7 / 797-559  = 08/11/2019


İlgi; T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün 31.10.2019 tarih ve E.532/26060 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Uzun yargılamaların en önemli sebeplerinden biri tebligat sürecinin uzunluğu olup, yargılama sürecinin kısaltılması ve adil yargılanma hakkının temini açısından tebligatın hızlı yapılması önem arz etmektedir. Tebligat, kişilerin Anayasa ve temel kanunlarla güvence altına alınan adil yargılanma, iddia ve savunmada bulunma, idari işlem ve eylemlerden haberdar olma ve gerektiğinde bunlara karşı kanun yoluna başvurma haklarının korunması bakımından önemlidir. Yargılama süreçlerinin kısaltılması, adil yargılanma hakkının temini, tebligatın zamanında ve hatasız şekilde yapılması maksadıyla değişiklik yapılan Tebligat Kanununun ilgili maddeleri ile Elektronik Tebligat Yönetmeliği 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

7201 sayılı Tebligat Kanununun “Elektronik tebligat” başlıklı 7/a maddesiyle:

 

1- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlara,

 

2- 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idarelere,

 

3- Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,

 

4- Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmelerine,

 

5- Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklara,

 

6- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarına,

 

7- Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişilerine,

 

8- Noterlere,

 

9- Baro levhasına yazılı avukatlara,

 

10- Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişilere,

 

11- İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birime,

 

 

 

Kanunun ve Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 1/1/2019 tarihinden itibaren tebligatın elektronik yolla yapılmasının zorunlu olacağı düzenlenmiştir.


Özellikle kendilerine tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olan kurum, kuruluş veya birlikler ile gerçek veya tüzel kişilerin biran önce tebligat adreslerini almaları ve elektronik tebligat adresi hesabı oluşturulduğu halde aktivasyon bekleyen hesap sahiplerinin hesaplarını aktif hale getirmeleri önem arz etmektedir.

 

Bu itibarla;

Ekli listede yer alan bağlı kurumlarınız için Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından tanımlanan, ancak ilgili kurum tarafından aktif hale getirilmediğinden elektronik tebligat yapılamayan elektronik tebligat adresi hesaplarının aktif hale getirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususu

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                      

                                                                                                     Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz