Menu

Duyurular


Düzenli Seferlere İlişkin Uygulama Talimatı Hk.

SİRKÜLER NO: 13.4 / 0109-084 = 18/02/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/02/2011 tarih ve  637-90/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“a) Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 07.12.2010 tarih ve 37528 sayılı yazısı.

b) Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 09.02.2011 tarih ve 155.03/4645 sayılı yazısı.

 

İlgi (a) yazı ile bildirilen “Deniz Yolu İle Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik” kapsamında, kabotaj hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan tüm işletmecilerin, Uygulama Talimatları çerçevesinde ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurarak 25.02.2011 tarihine kadar Denizcilik Müsteşarlığından Hat İzni Belgesi almalarının sağlanması gerektiği hususu 09.12.2010 tarih ve 583 sayılı sirkülerimiz ile Web Sayfamızda duyurulmuştu.

 

Bu defa Ek’te de bir örneği gönderilen İlgi (b) yazıda özetle;

 

 - Denizcilik Müsteşarlığı’nca düzenlenmekte olan “Kabotaj Hat İzni” belgesinin, Belediyelerce düzenlenen “hat ruhsatı” ile aynı uygulama kapsamında olup olmadığı ile iç sularda (Haliç dahil) sefer yapan gemilerin Yönetmelik kapsamında olup olmayacağı konularında bazı tereddütlerin hasıl olduğunun, Denizcilik Müsteşarlığı’na ulaşan bilgilerden anlaşıldığı,

 

- 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu gereği Belediyelerce verilen ve hat iznine sahip gemi işletmecilerine imtiyaz hakkı tanıyan izinler/ruhsatların denizcilik mevzuatı açısından herhangi bir teknik değerlendirme niteliği taşımadığı, Yönetmelik kapsamında Denizcilik Müsteşarlığı’nca verilen “Kabotaj Hat İzni Belgesi”nin ise, Kuruluş Kanunu ile Denizcilik Müsteşarlığı’na tanınan “Düzenli gemi seferlerinin esas ve usullerini belirlemek ve uygulanmasını takip etmek, denetlemek.” yetkisine istinaden düzenlendiği ve uygun limanlar/iskeleler arasında düzenli olarak sefer yapan gemiler ile liman ve iskelelerin teknik bakımdan yeterliliklerinin değerlendirilmesini kapsadığı,

 

- Bu bağlamda, Denizcilik Müsteşarlığı’nca verilen hat izinlerinin, Belediye tarafından verilen hat izinleri ile karıştırılmaması ve oluşabilecek çift başlı yetki algısının izale edilebilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde düzenli sefer yapan gemi işletmecilerinden, Yönetmelik kapsamında Denizcilik Müsteşarlığı’na yapılacak başvurularda Belediye tarafından kendilerine verilen hat izni/ruhsatlarını da ibraz etmelerinin isteneceği,

 

- Diğer taraftan, iç sular ve sadece Haliç içerisinde sefer yapan gemilere yönelik olarak uygulama esaslarının Denizcilik Müsteşarlığı’nca ayrıca bildirileceği,

 

belirtilmektedir.

 

Ayrıca, söz konusu durumlara bağlı olarak Uygulama Talimatı’nda yapılan ilave ve düzeltmelerin yer aldığı İlgi (b) yazının bir örneği Ek’te sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Ek: İlgi (b) Yazı örneği (2 sayfa)

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz