Menu

Duyurular


Denizyoluyla İthal Edilen Malların Teslimi

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0336-249 = 20/05/2011


Değerli Üyeler,

 

Bilindiği üzere uzun süredir yük alıcıları, taşıyanın acentesinin onayı alınmadan doğrudan gümrük geçici antrepolarından, konşimento ibraz etmek suretiyle mallarını teslim almakta ve bundan dolayı da taşıyanın navlun ve taşımayla ilgili diğer alacaklarının alınması için taşıyanın acentesi hukuk yoluyla bu alacakları almaya çalışmaktadırlar.

 

Derneğimizin girişimiyle ve İMEAK Deniz Ticaret odası ile müşterek hareket ederek Denizcilik Müsteşarlığı nezdinde Gümrük Müsteşarlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile yapılan müşterek toplantıda, Derneğimiz durumun vahametini anlatarak Türk Ticaret Kanunu Md. 1107 de belirtilen hükmün yerine getirilmesini talep etmiştir.

 

Bu toplantıda, Denizcilik Müsteşarlığı’nın gerekli hukuki konuları inceleyerek, taşıyanın yük üzerindeki haklarının kaybolmasının önlenmesine dair gerekli tedbirleri alması mutabakatına varılmıştır.  

 

Denizcilik Müsteşarlığı' nın, gerekli hukuki incelemelerinden sonra yayınlamış olduğu 17 Mayıs 2011 gün ve 14765 sayılı yazılı emirleri ile, mallar geçici depo veya antrepolardan  bu yazı ekinde örneği bulunan ve taşıyanın acentesi tarafından malın alıcılarına verilecek “YÜK TESLİM TALİMAT FORMU” ile çekilecektir.

 

Keyfiyet, tüm üyelerimize duyurulur.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Ek: 1 yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz