Menu

Duyurular


Denizcilik Yakıtlarına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği

SİRKÜLER NO: 20.1 / 0489-400 = 11/08/2009


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 07/08/2009 tarih ve  3431-360 / 2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Denizcilik Yakıtlarına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği” 07.08.2009 tarih ve 27312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğ ve Ek’leri aşağıdaki şekilde yayınlanmaktadır.

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 

a)Denizcilik yakıtları: TS ISO 8217 sayılı standartta tanımlanan yakıtlar da dahil olmak üzere, gemilerde kullanıma yönelik olan veya kullanılmakta olan petrol esaslı akaryakıt türlerini,

 

b)I. Grup Deniz motorini: Akmazlık ve yoğunluğu TS ISO 8217'nin Tablo 1'inde DMX ve DMA için tanımlanan değer aralıklarında yer alan denizcilik yakıtlarını,

 

c)II. Grup Deniz motorini: Akmazlık ve yoğunluğu TS ISO 8217'nin Tablo 1'inde DMB ve DMC için tanımlanan değer aralıklarında yer alan denizcilik yakıtlarını,

 

ç)Piyasaya arz: Denizcilik yakıtlarının kara suları ve iç sular da dahil olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti toprakları içinde gemilerde kullanmak üzere bedelli ya da bedelsiz olarak temin edilmesini veya üçüncü şahıslar adına bulundurulmasını, (Gemilerin yük depolarında ihraç amacıyla temin edilen veya bulundurulan denizcilik yakıtları hariç.) ifade eder.

 

MADDE 2 – (l) Piyasaya arz edilen veya dolaşımda bulunan denizcilik yakıtının, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Ekim 2006 tarihli “TS ISO 8217 Petrol Ürünleri - Yakıtlar (Sınıf F) - Denizcilik Yakıtları -  Özellikler” Standardına uygun olması zorunludur. Ancak, II. Grup deniz motorin olarak piyasaya arz edilecek akaryakıtların en çok kükürt oranı %1,5’i aşamaz.

 

 (2) Piyasaya arz edilebilecek denizcilik yakıtlarının resmi isimleri ile ihrakiye addedilecek akaryakıtlar Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaraları esas alınarak, Kurul kararı ile belirlenir.

 

MADDE 3 – (l) 24/12/2006 tarihli ve 26386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Denizcilik yakıtlarının Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ile Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 4 – (l) Bu Tebliğ 1/11/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek-1: Denizcilik Yakıtlarına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği   

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz