Menu

Duyurular


Denizcilik Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

SİRKÜLER NO: 6.18  / 601-466 = 20/09/2013
 
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, 20 Eylül 2013 tarih ve 28771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Denizcilik Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” aşağıda sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                     Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                    Emin EMİNOĞLU
                                                                                                     Genel Sekreter
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
 
 
20 Eylül 2013  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28771
YÖNETMELİK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
DENİZCİLİK KOORDİNASYON KOMİSYONU YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1  2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denizcilik Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Komisyon, Bakanlık Müsteşarı veya Bakanlık Müsteşarının bulunmaması halinde en az Müsteşar Yardımcısı düzeyindeki bir yetkilinin başkanlığında; Avrupa Birliği Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, denizcilik fakültelerini temsilen Yükseköğretim Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası, Mersin Deniz Ticaret Odası ve Bakanlık ana hizmet birimleri olan Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek karar alma yetkisini haiz en az genel müdür yardımcısı veya muadili birer yetkiliden oluşur.”
 “(5) Komisyon toplantısı gündemi ile ilişkili olmak kaydıyla,  Komisyona birinci ve ikinci fıkrada belirtilenler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri de davet edilebilir. Komisyon, bu maddede belirtilen veya komisyon toplantısına ayrıca davet edilen kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinden bilgi istemek ve ilgili temsilcileri çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir.”
MADDE 2  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3  Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür