Menu

Duyurular


Denizcilik Atıkları Uygulaması Genelgesi

SİRKÜLER NO: 20.3 / 676-541 = 11/09/2020 


İlgi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’ndan  alınan 11.09.2020 tarih ve 3819/128783/2020 sayılı yazısı.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 02.09.2020 tarihli ve

2020/21 sayılı Denizcilik Atıkları Uygulaması Genelgesi.

İstanbul ili deniz sınırları içerisinde Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının 2011/9 sayılı Yetki Devri Genelgesi’ne istinaden Başkanlığımız denetim ekiplerince deniz araçlarından kaynaklı deniz kirliliğin önlenmesine yönelik 7 gün 24 saat denetimler yapılmakta olup deniz kirliliğine sebebiyet verdiği tespit edilen deniz araçlarına 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Maddesinin (ı) ve (g) bentleri hükümleri uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilgi Genelge ile GATS (Gemilerden Atık Alım Takip Sistemi) dışında kalan ve MKS (Mavi Kart Sistemi)’ye tabi olan deniz araçlarının atıklarını ne şekilde vereceklerine dair yükümlülüklerinde düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile 2020/21 Genelgesinin “Gemi Acenteleri ve gemilerin yükümlülükleri” başlıklı 6. Maddesinin 2 ve 3. fıkralarında;

“2- MKS ye tabi gemilerin kaptanları, donatanları veya acenteleri:

a)     Gemileri, kıyı tesisleri aracılığı ile MKS’ye kayıt ettirmekle,

b)   MKS kapsamında olan Türk karasularına ilk defa giren gemileri, seyir izin belgesi işlemleri ile birlikte kıyı tesisleri aracılığı ile MKS’ye kayıt ettirmekle yükümlüdür.

3-MKS’ye tabi ticari gemiler, sportif ve gezi amaçlı kullanılan gemiler ile balıkçı gemileri:

a)   Yolcu ve personel dahil taşıma kapasitesi 12 kişiden az olanlar, seyrüsefer esnasında oluşan pis sularını ve çöplerini on beş günde en az bir defa atık kabul tesisi veya atık alma gemisine vermek zorundadırlar.

b)   Yolcu ve personel dahil taşıma kapasitesi 12 kişi ve üzeri olanlar, pis sularını ve çöplerini; limandan ayrıldıktan sonra faaliyetlerini tamamlayarak limana döndükleri günü takip eden 48 saat içerisinde; 48 saat içerisinde başka sefere çıkmaları halinde ise bu atıklarını, sefer öncesi atık kabul tesisi veya atık alma gemisine vermek zorundadırlar.

c)    Limandan ayrılmadan önce atık tanklarının doluluk oranının %80 ve üzeri olması durumunda bu fıkrada sayılan gemiler, atıklarını vermeden limandan ayrılamazlar.’’ hükümlerine yer verilmiştir.

Ayrıca Genelgenin 8. Maddesinde “2011/9 sayılı Bakanlığımız Yetki Devri Genelgesi ile yetki devri yapılan kurum/kuruluşlar, gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi ile DAU’nun etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması maksadıyla, bu Genelgede tanımlanan yükümlülüklere ilişkin denetim ve kontrolleri gerçekleştirmekle yükümlüdür” denilmektedir. Aynı Genelgenin 11. maddesinde “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile bu Genelgede tanımlanan usul ve esaslara uygun olarak atıkların transferini gerçekleştirdiğini belgeleyemeyenlere Çevre Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince idari yaptırım uygulanacaktır.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Maddesinin (g) bendinde “12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 6.000 Türk Lirası (22.109 TL) İdarî para cezası verilir. ” hükmü bulunmaktadır.

Bu itibarla, Başkanlığımız denetim ekiplerince yapılacak denetim uygulamaları, Bakanlık tarafından yayınlanan ilgi Genelge hükümleri doğrultusunda yapılacak olup MKS’ye tabi olan deniz araçları sahibi üyelerinizin Genelge doğrultusunda bilgilendirilmeleri yönünde gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu;

 

 

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz