Menu

Duyurular


Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 4.14 / 0116-087 = 22/02/2011

 

Ulaştırma Bakanlığı(Denizcilik Müsteşarlığı)nca, 19/02/2011 tarih ve 27851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” aşağıda sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan Türkantos

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

 

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

19 Şubat 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27851

YÖNETMELİK

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan:

DENİZ YOLU İLE YAPILACAK DÜZENLİ SEFERLERE DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hat izni almak isteyen işletmeciler, İdarece belirlenecek belgeler ile ilgili Bölge Müdürlüğüne; birden fazla Bölge Müdürlüğünü ilgilendiren hat izin başvurularında ise, ilgili Bölge Müdürlüklerine ayrı ayrı başvuruda bulunur. Ancak, kalkış veya varış noktası büyükşehir belediyesi olan yerlerdeki hat izni başvurusunun değerlendirilebilmesi için mevcutta faal olanlar hariç öncelikle ilgili büyükşehir belediyesince tabi olduğu özel mevzuata göre düzenlenen ruhsat belgesinin ibrazı zorunludur. Aynı büyükşehir belediyesi sınırları içinde yer alan limanlar veya iskeleler arasında yapılan düzenli seferlerde mevcutta faal olanlar için de ilgili büyükşehir belediyesince tabi olduğu özel mevzuata göre düzenlenen ruhsat belgesi aranır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üç ay” ibaresi “altı ay” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/11/2010

27766