Menu

Duyurular


Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Teslimleri Hakkında 2013/28 Sayılı Genelge Hk. (Genelge No.2014/25)

SİRKÜLER NO: 8.1  / 626-467 = 27/11/2014
 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün http://ggm.gtb.gov.tr/sayfasında yayınlanan, 19/11/2014 tarih ve 2014/25 sayılı Genelge’de;  “24.07.2013 tarihli ve 2013/28 sayılı Genelge'nin 6 ncı maddesinin ilk cümlesinde geçen "ilk iş gününün" ibaresi, ikinci iş günü" şeklinde değiştirilmiştir.
 
Denilmektedir.
 
Değiştirilen maddenin eski hali;
 
"Madde 6 -  Bir gün içerisinde yapılan teslimler teslim eden firma tarafından bu Genelge'nin Ek'nde yer alan Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Hükmünde Yapılan Eşya Teslim Listesi'ne kaydedilecek ve takip eden ilk iş gününün mesai saati bitiminden önce teslimin yapıldığı mahaldeki gümrük idaresine teslim edilecektir. Teslim edilen listeler idarede bu amaçla açılacak deftere her yılbaşından itibaren müteselsil numara alarak ve tarih verilerek kaydedilecektir. Sevk irsaliyeleri veya teslim fişleri/makbuzları anılan listeye eklenmeyecek; ancak ilgili firma tarafından gümrük idaresinin talebi halinde sunulmak üzere mevzuatta belirlenen süreler dahilinde firma tarafından muhafaza edilecektir. "
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
Emin EMİNOĞLU
Genel Sekreter
 
 
Ek: İlgi Genelge
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz