Menu

Duyurular


Damga Vergisi ve Karar Pulu Kesintisi Hakkında Yeni Düzenlemeler

SİRKÜLER NO: 8,7 / 808-629 = 19/10/2021


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.10.2021 tarih ve 2782/1088/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;


‘’Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Lojistik Dairesi Başkanlığı’nın 14.10.2021 tarih ve 73125 sayılı yazısında; Kurumlarının navlun dahil (CIF, CIF, CFR, CPT) teslim esaslı ihracat sevkiyatlarında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.Maddesinin (g) Bendine dayalı 201 Sayılı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 201 Sayılı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yerli ve yabancı firmalara açık şekilde elektronik teklif toplam işlemi marifetiyle piyasa araştırması yapılarak gemi ve konteyner kiralama işlemi yapıldığı,

488 nolu Damga Vergisi Kanununun 1. Maddesinde yazılı "Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine tabidir. Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan (Değişik: 5228/59-4/a md.) (Yürürlük: 31.7.2004) belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder." ve Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı "Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerden" binde 9,48 nispetinde damga vergisi alınması hükmüne ile "İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları"ndan binde 5,69 nispetinde karar pulu alınması hükmüne istinaden yapılan her bir iş için Damga Vergisi ve Karar Pulu doğmakta olduğu,

“Gemi Kiralama Yapılarak Gerçekleştirilen CIF Esaslı Sevkiyatlarına Ait 2 no.lu Tip Şartname”nin 16. Maddesinde ve "Konteyner Taşımacılığıyla Gerçekleştirilen CIF/CFR/CIP/CPT/DAP/DAT/DDP Esaslı Sevkiyatlarına Ait 1 no.lu Tip Şartname"nin 22. maddesinde yazılı "Damga vergisi, resim ve harçlar Yükleniciye aittir." maddesine istinaden tarafınızdan, Gelir İdaresi Başkanlığına yatırılmak üzere binde 9,48 nispetinde sözleşme damga vergisi ve binde 5,69 nispetinde karar pulu olmak üzere toplam binde 15,17 nispetinde kesinti yapılmakta olduğu,

Kurumlarınca yukarıda bahsedilen 4734 sayılı Kanunun 3(g) ve 22(d) bendi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında ihale kararı ve sözleşme damga vergisi ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Özelge temin etmiş bulundukları ve sonuç olarak, yukarıda tarif edilen gemi ve konteyner kiralama işlemleri hizmet alımlarında tarafınızdan Gelir İdaresi Başkanlığına yatırılmak üzere sadece binde 9,48 nispetinde sözleşme damga vergisi kesileceği,’’

 

 

Belirtilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz