Menu

Duyurular


Damga Vergisi ve Harç İstisnası Hk.

SİRKÜLER NO: 10.3 / 0286-217 = 29/04/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 28/04/2011 tarih ve  1805-272/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“İlgi: a) 09.02.2010 tarih ve 600 sayılı yazımız.

       b) Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 20.04.2011  tarih ve 15941 sayılı yazısı.

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı hitaplı, ilgi (a) yazımız ile kumanyacılık faaliyetleri çerçevesinde yapılan teslimlerle ilgili olarak, “ihracat, ihracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkındaki İhracat: 2008/6 Sayılı Tebliğ’in 6/3-m maddesi gereğince yabancı bandıralı gemilere yapılan mal ve hizmet satışlarının (kumanya dahil) Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi Alınması kaydıyla damga vergisi ve harçlardan istisna tutulması uygulamasının, anılan Tebliğin Belgesiz İşlemler başlıklı 5.nci maddesi kapsamına alınması ve uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere yapılan kumanya teslimlerinin de vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılarak aynı Tebliğin 5.inci maddesi kapsamına alınması talep edilmişti.

 

Odamız yazısına cevaben Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan ilgi (b)   yazı ile;

-Serbest dolaşımda bulunan kumanyaların dış sefere çıkan Türk ve yabancı bandıralı gemi ve hava taşıtlarına verilmesi işlemlerinin, söz konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkışının gümrük idarelerince düzenlenecek belgelerle tevsik edilmesi şartıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 176 ncı maddesi uyarınca ihracat kapsamında değerlendirilerek damga vergisi ve harç istisnasından re’sen faydalandırılmasının; Maliye Bakanlığınca yayımlanan (1) Seri No.lu Tebliğin (3.2.16) bendi ve Müsteşarlıklarınca yayımlanan 2008/6 sayılı Tebliğin (6/3-m) bendinin yabancı bandıralı gemi, uçak veya tırların bakım ve onarımı ile bakım ve onarım çerçevesinde gerçekleştirilen mal ve hizmet satışları şeklinde değerlendirilmesi gerektiği hususunda Vergi, Resim ve Harç İstisnası uygulamasından Müsteşarlıklarınca birlikte sorumlu olan Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ile gerekli mutabakatın sağlandığı,

 

-İlgi yazılarının Gümrük Müsteşarlığı’na (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderildiği,

 

bildirilmektedir”

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz