Menu

Duyurular


Damga Vergisi Hk.

SİRKÜLER NO: 8.7 / 0629-452 = 21/10/2011

 

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden alınan, 20/10/2011 tarih ve 850/3925 sayılı "Damga Vergisi" hakkındaki yazısında;

 

"4458 sayılı Gümrük Kanunu doğrultusunda, ithal edilen eşyaların alıcılarına teslimi aşamasında  kullanılan ordinoların kalkmasından sonra acentalar tarafından eşya geliş bilgilerini içeren stikırlar düzenlenmeye ve eşya teslimi bu şekilde yapılmaya başlanmış olup,  halen teslimatlar bu şekilde devam etmektedir.

 

Bahse konu stikırların kıymetli evrak statüsünde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, değerlendirilmesi halinde ise damga vergisine tabi olup olmadığı konusunda yaşanan ihtilaf nedeniyle, Genel Müdürlüğümüz Teftiş Kurulu Başkanlığının Maliye Bakanlığı nezdindeki bilgi talebi doğrultusunda gelen yanıtta;

 

            "Konşimentolar damga vergisine tabi olup, konşimento fotokopilerinin ilgili acentalar tarafından stikır yapıştırılarak imzalanmak suretiyle düzenlenmeleri halinde konşimento olarak Kanuna ekli (1) sayılı tablonun III/1-b fıkrası uyarınca, gümrük mevzuatı kapsamında zorunlu olup olmadığına bakılmaksızın düzenlenen ordinoların da Kanuna ekli (1) sayılı tablonun III/2-e fıkrası uyarınca damga vergisine tabi tutulması ve söz konusu kağıtlara ait damga vergisinin mükelleflerince ödenmesi gerekmektedir." denmektedir.

 

Buna göre üstüne stikır yapıştırılan konşimento fotokopilerinin Kanuna ekli (1) sayılı tablonun III/1-b fıkrası uyarınca 01/01/2010 tarihinden beri geçerli maktu damga vergisi olan 5,90 TL'nin, konşimento olarak değerlendirilmeyecek başka bir kağıt üzerine yapıştırılan stikırlarda ise yapıştırılan stikırlarda ise Kanuna ekli (1) sayılı tablonun III/2-e fıkrası uyarınca 0,55 TL nin mükelleflerince ödenmesi gerekli olduğundan, eşya teslimiyle ilgili stikır düzenleyen, acenta ve taşıyan sıfatına haiz taşıma işleri komisyoncuları tarafından damga vergisiyle ilgili takibin zorunlu olduğu, firma veya temsilcisi sıfatıyla evrakın teslim alınmasında buna  dikkat edilmesinin gerektiği, damga vergisi  ödenmemiş stikırlara işlem yapılamayacağı ile geçmiş son beş yıl içerisinde düzenlenen evraklarda eksik tahsil edilen damga vergilerinin tahsili yoluna gidileceği hususunda, konunun limanımızdan hizmet almakta olan tüm üyelerimize duyurulması istenilmektedir."

 

Denilmekte olup, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yazısı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 yazı (2 sayfa) 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz