Menu

Duyurular


Dahilde İşleme İzni Sözlü Beyan Hk.

SİRKÜLER NO: 8.1 / 770-581 = 27/12/2013

 
İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/12/2013 tarih ve  5254-741 / 2013 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 24.12.2013 tarih ve 2013/55 sayılı “Dahilde İşleme İzni Sözlü Beyan” konulu Genelge yayınlanmıştır.
 
Söz konusu Genelge’de özetle ;
 
1. 21/11/2013 tarih ve 28828 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin 171 inci maddesinin değiştirildiği,
 
2. 171 inci maddesinin beşinci fıkrası ile dâhilde işleme izni kapsamında sözlü olarak beyan edilebilecek eşyaya ilişkin kıymet ve/veya miktarın Bakanlıkça belirleneceği hüküm altına alındığı, bu çerçevede ; 
 
- Dâhilde işleme izni kapsamında, ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve bir gümrük idaresinde, kıymeti beyanname başına 500 Avro’yu geçmeyen elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dâhil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.),
 
- Dahilde işleme izni kapsamında, tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak motorlu nakil vasıtaları, tarım makineleri ve bunların parçalarının,
 
- Dahilde işleme izni kapsamında, tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak gemilere ait malzeme ve ekipmanların,
 
teminat ve izin ile ilgili gerekli işlemlerin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi şartı ile anılan Yönetmeliğin 171 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan düzenlemede dikkate alınmak suretiyle gümrük idarelerine sözlü olarak beyan edilebilmesinin mümkün bulunduğu,
 
3. 2012/27 sayılı Genelge’nin yürürlükten kaldırıldığı,hususları yer almaktadır.”
                                                          
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: 2013/55 sayılı genelge
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz