Menu

Duyurular


COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler

SİRKÜLER NO: 23.1 / 594-479 = 27/08/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.08.2020 tarih ve 2286/945/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

"COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile ilgili 2020/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi"  26.08.2020 tarih ve 31225 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Genelge ile COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zaafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmamak şartıyla;

* Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği, buna dair usul ve esasların Cumhurbaşkanlığı, bağlı ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için Bakan; taşra teşkilatları (Bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre Vali veya Belediye Başkanı, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirleneceği,

* Bu kapsamda dönüşümlü çalışanların fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacağı,

* Bu Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanların bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacağı, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali veya sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı kalacağı,

* İdari izinliler uzaktan veya dönüşümlü çalışanların, amirlerinin izni dışında görev mahalinden ayrılamayacağı ve hizmetine ihtiyaç duyulanların çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorunda olacağı,

 

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz