Menu

Duyurular


Bunker 2001 Sözleşmesi Hk

SİRKÜLER NO: 20.1 / 0589-420 = 28/09/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/09/2011 tarih ve  3607-526/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 15.09.2011 tarihli ve B.02.1.DNM.0.06.13.04-010-26744 sayılı yazısına atfen;

 

IMO tarafından 23 Mart 2001 tarihinde kabul edilen “2001 Gemi Bunkerlerinden Kaynaklanan Petrol Kirlenmesi İçin Hukuki Sorumluluk Hakkında Uluslararası Sözleşme (BUNKER 2001 Sözleşmesi)” nin, toplam Gros Tonajları (GT) 1 milyondan az olmayan beş devleti içeren 18(onsekiz) devletin onayına müteakip yürürlüğe girdiği İlgi yazı ile bildirilmektedir.

 

Müsteşarlıkça mevzuat hazırlıkları yapılan bahse konu Sözleşmeye taraf olunmasını teminen, Uluslararası Sözleşmenin onay aşamasında bulunduğu,  

 

Sözleşmeye taraf üye ülkelerin; limanlarına gelen 1000 GT üzeri tüm Türk Bayraklı gemilerden, anılan Sözleşme hükümlerine uygun olarak, geçerli sigorta veya diğer bir mali teminatı doğrulayan “Bunker Petrolü Kirlenmesi Zararları İçin Mali Sorumlulukla İlgili Sigorta veya Diğer Mali Teminat Belgesi” nin zorunlu istenileceği,

 

Bu kapsamda, ilgili mevzuat işlemleri tamamlanana kadar, anılan Sözleşmeye taraf devletlerin limanlarına uğrayacak, 1000 GT’den daha büyük tonajlı Türk Bayraklı gemi işletmecilerinin geçerli bir sigorta poliçesi veya diğer mali teminat ile Sözleşme hükümleri kapsamında  “Bunker Petrolü Kirlenmesi Zararları İçin Mali Sorumlulukla İlgili Sigorta veya Diğer Mali Teminat Belgesi”ni temin etmelerinin önem arz ettiği, belirtilmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: ilgi yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz