Menu

Duyurular


Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

SİRKÜLER NO:11.5 / 520-412 = 04/08/2008

 

İlgi: İMEAK DTO’alınan 01/08/2008 tarih ve 3990-381/2008 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

 5795 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 01.08.2008 tarih ve 26954 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yayımlanan Kanun ile;

 

- 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak.

 

-5174 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Oda ve borsa üyelerinin seçme ve seçilme haklarını kullanabilmeleri için şirketin; sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi olmaları, şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olmaları ve bu durumun seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.

 

denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter