Menu

Duyurular


Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

SİRKÜLER NO: 11.5 / 252-191 = 18/04/2011


12 Nisan 2011 tarih ve 27903 sayılı Resmi Gazete’de 6215 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlanmış olup, kanunun sektörümüzü ilgilendiren bölümleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

12 Nisan 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27903

KANUN

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

             Kanun No. 6215                                                                                                         Kabul Tarihi: 29/3/2011

MADDE 13 – 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 28 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına ilişkin usul ve esaslar Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bu kayıtlar ile tescil ve ilan edilmesi gerekli içeriklerin düzenli olarak elektronik ortamda depolanan ve sunulabilen merkezi ortak veri tabanı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulur.

Ticaret sicili kayıt işlemlerinin elektronik ortamda yapılması için toplanması ve işlenmesi gerekli olan kişisel veriler, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilişkin tedbirler mevzuata uygun bir şekilde alınarak korunur.”

MADDE 14 – 6762 sayılı Kanunun 66 ncımaddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve maddenin mevcut ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu defterler elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulabilir. Bu defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca çıkarılacak müşterek bir tebliğle belirlenir.”

“Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür.”

MADDE 15 – 6762 sayılı Kanunun 401 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Pay sahipleri arasında Devlet, il özel idaresi, belediye ve diğer kamu tüzel kişileri, sendikalar, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve bunların üst kuruluşları bulunan anonim şirketlerde ve iştiraklerinde; kamu tüzel kişileri ile kamuya yararlı dernek ve vakıflar lehine tesis edilebilecek imtiyazlar hariç olmak üzere, diğer pay sahiplerinden biri veya birkaçı lehine bu Kanunda düzenlenen herhangi bir imtiyaz tesis edilemez.

İkinci fıkraya aykırı esas mukaveleler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde anılan fıkra hükmüne uygun hale getirilir. Gerekli esas mukavele değişikliklerinin ve uyarlamalarının bu süre içinde gerçekleştirilmemesi halinde, ilgili esas mukavele hükümleri bu sürenin dolduğu tarihte kendiliğinden geçersiz hale gelir ve esas mukavelede öngörülen imtiyazların tümü kanunen sona erer.”

MADDE 16 – 6762 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Çevrimiçi işlemler

EK MADDE 2 – Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere ilişkin kabul, aval ve ciro gibi senet üzerinde gerçekleştirilen işlemler güvenli elektronik imza ile yapılamaz.

Konşimentonun, taşıma senedinin ve sigorta poliçesinin imzası elle, faksimile baskı, zımba, ıstampa, sembol şeklinde mekanik veya elektronik herhangi bir araçla da atılabilir. Düzenlendikleri ülke kanunlarının izin verdiği ölçüde bu senetlerde yer alacak kayıtlar el yazısı, telgraf, teleks, faks ve elektronik diğer araçlarla yazılabilir, oluşturulabilir, gönderilebilir.

Ticaret şirketleri ile gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlere ilişkin olarak, bu Kanunun zorunlu tuttuğu bütün işlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabilir. Bu işlemlerin dayanağı olan belgeler de aynı usulle elektronik ortamda düzenlenebilir. Zaman unsurunun belirlenmesi gereken ve yönetmelikte düzenlenen hallerde güvenli elektronik imzaya eklenen zaman damgasının tarihi, diğer hâllerde merkezî veri tabanı sistemindeki tarih esas alınır.

Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla imza atabilirler. Bu durumda, kullanılacak nitelikli elektronik sertifikalarda sertifika sahibi alanı içerisine, sertifika sahibinin ismiyle birlikte temsil ettiği tüzel kişinin de ismi yazılır. Bu husus tescil ve ilan edilir.

Bu maddenin uygulanmasına dair usul ve esaslar Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 27 – 6111 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin (a) bendiyle 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümüne eklenen fıkranın (40) olan numarası (41) olarak değiştirilmiştir.

MADDE 28 – 6111 sayılı Kanunun 166 ncımaddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Bu Kanunun yayımından itibaren” ibaresi “1/8/2011 tarihinden itibaren” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 29 – 6111 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – 25/6/1958 tarihli ve 7163 sayılı Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanununa dayalı olarak eğitim-öğretim yapan Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde lisansüstü öğrenim görmekte iken terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, 25 Temmuz 2011 tarihine kadar Enstitüye başvuruda bulunmaları halinde 6111 sayılı Kanunun 173 üncü maddesiyle 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 58 inci madde ile tanınan haklardan Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yararlandırılırlar.

Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Sevk ve İdare Yüksekokulu öğrencisi iken terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenlerin de bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yukarıda belirtilen başvuru süresi içerisinde başvurmaları halinde Yükseköğretim Kurulunca uygun görülen yükseköğretim kurumu belirlenerek bu Kanunla verilen hakların kullanılması sağlanır.

GEÇİCİ MADDE 2 – Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen serbest öğretmen kadrolarından boş bulunan 24.745 öğretmen kadrosuna, 26/12/2010 tarihli ve 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesi kapsamında yapılan atamaların dışında 31/12/2011 tarihine kadar atama yapılır.

GEÇİCİ MADDE 3 – Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan kadrolara yılı merkezi yönetim bütçe kanununda yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın 2011 yılı için 1500 adet atama yapılır.

MADDE 30 – Bu Kanunun;

a) 17 nci maddesi 26/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 31 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.