Menu

Duyurular


Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Tebliğ (No: İç Ticaret 2012/1)

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0240-175 = 11/04/2012

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 11/04/2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Tebliğ (No: İç Ticaret 2012/1)” aşağıda  sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

 

 

 

11 Nisan 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28261

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

ANONİM ŞİRKET ESAS MUKAVELELERİNDE İMTİYAZ TESİS EDEN

HÜKÜMLERİN UYARLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İÇ TİCARET 2012/1)

MADDE 1 – (1) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 401 inci maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen esas mukavelelerin ikinci fıkraya uygun hale getirilmesine ilişkin süre 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 6 ncı maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak 2/7/2012 tarihine kadar uzatılmıştır.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.