Menu

Duyurular


Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hk.

SİRKÜLER NO: 11.5 / 0200-153 = 28/03/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 28/03/2011 tarih ve  1303-208/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“İlgi yazı ile Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya atfen ;

 

1. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve diğer ilgili kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük İdareleri’nce 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler ve gecikme zammı alacaklarının borçlular tarafından ödenebilmesini kolaylaştırmak, devlet alacağının tahsil edilmesini sağlamak amacıyla, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan 1 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Alacakların Yeniden Yapılandırılması) 08.03.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği,

 

2. Söz konusu Tebliğ’de, borçların kolaylıkla ödenebilmesine ilişkin hükümlerin düzenlendiği, bu kapsamda gümrük idarelerine borçlarını ödeme süresi içinde ödeyememiş yükümlülerin 02 Mayıs 2011 tarihine kadar ilgili gümrük idarelerine söz konusu Tebliği ekinde yer alan form ile müracaat etmesi gerektiği,

 

3. 1 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği’ne http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/emevzuat/Sayfalar/ tebliğler.aspx internet adresinden ulaşılabileceği, ifade edilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz