Menu

Duyurular


6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

SİRKÜLER NO: 11.5  / 656-539 = 25/08/2016 


İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25.08.2016 tarih ve 3275-596/2016 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca 25 Ağustos 2016 tarih ve 29812 sayılı Resmi Gazetede, "6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ" yayınlanmıştır.

 

30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenleyen söz konusu Yönetmelik Ek' te yer almaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Tebliğ

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz