Menu

Duyurular


4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/1) hk.

SİRKÜLER NO: 10.5 / 795-681 = 25/12/2015      

Rekabet Kurumunca, 25/12/2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/1)” aşağıda sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Tebliğ
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
 
 
 
 
25 Aralık 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29573
TEBLİĞ
Rekabet Kurumundan:
4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 16 NCI
MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ
PARA CEZASI ALT SINIRININ ARTIRILMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/1)
MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)’nde tespit edilen 2015 yılı için yeniden değerleme oranı olan %5,58 (beş virgül elli sekiz) artış esas alınarak, 31/12/2016 tarihine kadar geçerli olmak üzere 17.700 TL olarak belirlenmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.