Menu

Duyurular


4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2012 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 795-580 = 28/12/2011

 

Rekabet Kurumunca, 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2012 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)aşağıda  sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Recep Düzgit

                                                                                                       Genel Sekreter

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

 

13 Aralık 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28141

TEBLİĞ

Rekabet Kurumundan:

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 16 NCI

MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA

CEZASI ALT SINIRININ 31/12/2012 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ

OLMAK ÜZERE ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/1)

MADDE 1 – (1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncımaddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 410 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen 2011 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,26 (on virgül yirmi altı) artış esas alınarak, 1/1/2012’den 31/12/2012 tarihine kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yükseltilmiştir:

 

             4054 sayılı Kanun'un 16 ncı                          1/1/2011-31/12/2011                       1/1/2012-31/12/2012

             Maddesinin Birinci Fıkrasında;                     tarihleri arasında                          tarihleri arasında

             öngörülen ceza alt sınırı miktarı:                             12.327,00 TL                                  13.591,00 TL

 

MADDE 2–(1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.