Menu

Duyurular


2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

SİRKÜLER NO: 20.2 / 893-626  = 31/12/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 31.12.2019 tarih ve 7109-913/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliği (2020/1) 31 Aralık 2019 tarihli 30995 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğde; 9.8.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20’nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezalarının belirlendiği,

30.3.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmünün yer aldığı,

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 23.12.2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) uyarınca 2019 yılı için yeniden değerleme oranının % 22,58 olarak tespit ve ilan edildiği,

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20’nci maddesinde yer alan para cezalarının 1.1.2020 tarihinden itibaren Tebliğ Eki’nde belirtilen miktarlarda uygulanacağı,

31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ’in (2019/1) yürürlükten kaldırıldığı,”

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                        Genel Sekreter

 

 

 


Ek : İlgi Yazı

 Dağıtım: Tüm üyelerimiz