Menu

Duyurular


2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2014/1)

SİRKÜLER NO: 20.2 / 032-029 = 29/01/2014
 

 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 29/01/2014 tarih ve 28897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,  2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2014/1)” aşağıda  sunulmaktadır.
 
9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.
 
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.
 
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 430 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 olarak tespit ve ilan edilmiştir.
 
Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2014 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.
 
2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2013/1) yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Tabloda belirtilen 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’ nci maddesinin alt bentlerinde belirtilen ve sektörümüzü ilgilendiren Gross ton açılımları web sayfamızda (http://www.vda.org.tr/detay/114/deniz-kirletme-cezalari) güncellenmiş olarak bulunmaktadır.   
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                               Emin EMİNOĞLU
                                                                                                Genel Sekreter
 
 
2872 sayılı Çevre Kanununun Kanundaki ceza miktarı 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasında uygulanacak ceza
20 nci maddesinin
(a) bendindeki ceza miktarları 500 TL 875 TL
1.000 TL 1.755 TL
(b) bendindeki ceza miktarı 24.000 TL 42.232 TL
48.000 TL 84.468 TL
(c) bendindeki ceza miktarları 6.000 TL 10.553 TL
2.000 TL 3.515 TL
300 TL 523 TL
(d) bendindeki ceza miktarları (b) bendi için iki kat:  
48.000 TL 84.468 TL
96.000 TL 168.940 TL
(c) bendi için iki kat:  
12.000 TL 21.115 TL
4.000 TL 7.035 TL
600 TL 1.051 TL
(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:  
600 TL 1.051 TL
     
(e) bendindeki ceza miktarı 10.000 TL 17.594 TL
(f) bendindeki ceza miktarı 60.000 TL 105.587 TL
(g) bendindeki ceza miktarı 6.000 TL 10.553 TL
(h) bendindeki ceza miktarları 400 TL 700 TL
1.200 TL 2.108 TL
4.000 TL 7.035 TL
12.000 TL 21.115 TL
(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton başına*:  
40 TL 70,35 TL
10 TL 17,55 TL
100 KR 169 KR
(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton Başına*:  
30 TL 52,75 TL
6 TL 10,52 TL
100 KR 169 KR
(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton Başına*:  
20 TL 35,16 TL
4 TL 7,00 TL
100 KR 169 KR
(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları Ton başına*:  
10 TL 17,55 TL
2 TL 3,47 TL
40 KR 67 KR
(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları 24.000 TL 42.232 TL
600 TL 1.051 TL
(i) bendindeki ceza miktarı 1.000 TL 1.755 TL
(j) bendindeki ceza miktarları 24.000 TL 42.232 TL
600 TL 1.051 TL
(k) bendindeki ceza miktarları 20.000 TL 35.193 TL
100.000 TL 175.981 TL
(l) bendindeki ceza miktarları Dekar başına*:  
20 TL 35,16 TL
Metkreküp başına*:  
120 TL 211,15 TL
(m) bendindeki ceza miktarları 6.000 TL 10.553 TL
4.000 TL 7.035 TL
(n) bendindeki ceza miktarları 48.000 TL 84.468 TL
1.200 TL 2.108 TL
(o) bendindeki ceza miktarı 12.000 TL 21.115 TL
(p) bendindeki ceza miktarı 24.000 TL 42.232 TL
(r) bendindeki ceza miktarları 24.000 TL 42.232 TL
60.000 TL 105.587 TL
(s) bendindeki ceza miktarı 100 TL 169 TL
(t) bendindeki ceza miktarı 2.000.000 TL 3.519.697 TL
(u) bendindeki ceza miktarı 2.000.000 TL 3.519.697 TL
(v) bendindeki ceza miktarı  
100.000 TL den
 
175.981 TL'den
1.000.000 TL’ye kadar 1.759.846 TL'ye kadar
(y) bendindeki ceza miktarı  
 
100.000 TL den
 
 
175.981 TL'den
1.000.000 TL’ye kadar 1.759.846 TL'ye kadar
Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları
 
 
 
Belediyelerde; Belediyelerde;
· Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda: · Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:
50.000 TL 87.987 TL
· Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda: · Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:
30.000 TL 52.792 TL
· Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda: · Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:
20.000 TL 35.193 TL
· Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda: · Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:
10.000 TL 17.594 TL
   
   
· Organize Sanayi Bölgelerinde: · Organize Sanayi Bölgelerinde:
100.000 TL 175.981 TL
· Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste: · Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:
60.000 TL 105.587 TL
 
* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.
 
 
 
Ek 1: 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2014/1)
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz