Menu

Duyurular


2581 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği Kapsamında Bakanlığımızca Kabul Edilen Klas Kuruluşları Listesinin Güncellenmesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 541-371 = 17/07/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 16.07.2019 tarih ve 2630-472/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün 09.07.2019 tarih E.51743 sayılı yazısından bahisle;      

 

“Ankara 22.04.2019 tarih ve 13. İdare Mahkemesinin 2017/3649 E.2019/1095K. sayılı kararında yer alan mahkeme kararına göre; Bureau Veritas Societe Anonyme'nin (BV SA) ilgili Yönetmeliğin kabul edilen klas kuruluşları listesinden çıkarılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 25.02.2016 tarihli ve 14126 sayılı işlemin iptaline karar verildiği, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28/1'inci maddesine göre İdareler, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararları doğrultusunda gecikmeksizin işlem tesis etme veya eylemde bulunma mecburiyeti olduğu,

Bu kapsamda; bahse konu BV SA isimli klas kuruluşunun, Bakanlık Makamının 09.07.2019 tarihli ve 94 sayılı Olur'u ile "Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Hükmü Gereğince Bakanlığımızca Kabul Edilen Klas Kuruluşları" listesinden çıkarıldığı ve taraflarınca güncellenen yeni listenin Genel Müdürlükleri internet sayfasında; 

http://denizmevzuat.udhb.gov.tr/Turkce/um.aspx?Baslik=19  yayınlandığı ve bundan sonra yürütülecek iş ve işlemlerin bu doğrultuda gerçekleştirilmesi gerektiği,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz